Duffaut, Pr�f�te* (1923�2012)

             

                                                                                                                                                                The young Duffaut       Duffaut in his prime